Algemene voorwaarden

ME. Spelregels

Algemene voorwaarden ME. Media Engineering.

Algemene voorwaarden “ME. Media Engineering” gevestigd te Haarlem.

 

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
ME. Media Engineering, gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53713966, gebruiker van deze voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van ME. Media Engineering.

Artikel 2 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ME. Media Engineering en Opdrachtgever waarop ME. Media Engineering deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ME. Media Engineering, waarvan voor de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken, tenzij door ME. Media Engineering anders wordt aangegeven. 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. ME. Media Engineering en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, indachtig het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en). 6. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden. 7. Indien ME. Media Engineering niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ME. Media Engineering, in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen 1. De door ME. Media Engineering gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij in anders aangegeven. 2. De in de offerte genoemde prijzen en aanbiedingen gelden uitsluitend voor de daarin genoemde diensten en/of zaken en/of software. Indien buiten hetgeen in de offerte is omschreven nog andere diensten en/of zaken en/of software wordt/worden geleverd, dan worden deze als meerwerk/meerkosten in rekening gebracht. Onder meerwerk dienen in ieder geval te worden begrepen; -wijzigingen van de (systeem)-specificaties in het functioneel ontwerp van de maatwerkprogrammatuur en/of gewijzigd ontwerp van de website nadat deze door de Opdrachtgever zijn goedgekeurd, alsook het werk den kosten die ontstaan zijn als gevolg van voornoemde wijzigingen. 3. ME. Media Engineering kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4. ME. Media Engineering is gerechtigd om uitgebrachte aanbiedingen, acties of offertes tussentijds in te trekken, voor zover deze nog niet door Opdrachtgever schriftelijk is aanvaard. 5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn steeds exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Alle kosten die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen zoals –maar niet uitsluitend – veiligheidsvoorschriften of vergunningen, zijn voor rekening van Opdrachtgever. 6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ME. Media Engineering daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ME. Media Engineering anders aangeeft. 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht ME. Media Engineering niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Contractduur; uitvoering van de overeenkomst 1. De overeenkomst tussen ME. Media Engineering en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. ME. Media Engineering zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. ME. Media Engineering kan niet worden gehouden een overeenkomst uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht of in strijd is met een wettelijke plicht, de goede zeden of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ME. Media Engineering het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waar ME. Media Engineering om verzoekt en/of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ME. Media Engineering worden verstrekt. Onder tijdig wordt verstaan: binnen vijf werkdagen na het verzoek om gegevens/opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen of indien uit de aard van de opdracht een kortere termijn voortvloeit. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ME. Media Engineering zijn verstrekt, heeft ME. Media Engineering het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 5. ME. Media Engineering is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ME. Media Engineering is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onrechtmatige en/of onvolledige gegevens. Opdrachtgever staat derhalve in voor de juistheid en rechtmatigheid van de aan ME. Media Engineering verstrekte gegevens en documentatie. 6. Het is ME. Media Engineering ten alle tijde toegestaan (technische) maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. 7. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht apparatuur en/of materialen en/of gegevens en/of informatiedragers aan ME. Media Engineering ter beschikking stelt, is Opdrachtgever verplicht er voor zorg te dragen dat deze voldoen aan de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke specificaties. Indien is ME. Media Engineering op verzoek van Opdrachtgever bij haar dienstverlening gebruik maakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid daarvan is ME. Media Engineering is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten. 8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ME. Media Engineering de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 9. Is er binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever ME. Media Engineering derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ME. Media Engineering is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de datum waarop de opdracht dient te zijn voltooid. 10. Indien door ME. Media Engineering of door ME. Media Engineering ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 11. Opdrachtgever vrijwaart ME. Media Engineering voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. 12. Tenzij partijen anders bepalen of uit de aard van de opdracht anders blijkt, wordt aflevering / oplevering geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat apparatuur en/of programmatuur en/of de website(s) op het door Opdrachtgever opgegeven (web)adres wordt afgeleverd / geplaatst / geïnstalleerd.

Artikel 5 Honorarium 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ME. Media Engineering , geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden is ME. Media Engineering gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen, onverminderd het bepaalde in artikel 7.1. voor doorlopende diensten, zoals zoekmachine optimalisatie (SEA,SEO) geldt dat de kosten maandelijks bij vooruitbetaling in rekening worden gebracht. In het geval van hosting en domeinnaam is het termijn jaarlijks. 5. Indien ME. Media Engineering met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is ME. Media Engineering gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. ME. Media Engineering zal opdrachtgever hier van te voren over inlichten. 6. Voorts is ME. Media Engineering gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven zijn gestegen. ME. Media Engineering zal jaarlijks haar tarieven aanpassen op basis van de CPI (consumentenprijsindex). Ook prijsstijgingen bij door ME. Media Engineering ingeschakelde of in te schakelen derden, waaronder hostingproviders of domeinnaamregistrant, kunnen door ME. Media Engineering worden doorgevoerd. De opdrachtgever zal hier van te voren over worden ingelicht. 7. Bovendien mag ME. Media Engineering het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan ME. Media Engineering, dat in redelijkheid niet van ME. Media Engineering mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. ME. Media Engineering zal Opdrachtgever is in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. ME. Media Engineering zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang, of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties, et cetera, wordt gewijzigd- en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd – dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het nodig zijn het oorspronkelijk overeengekomen honorarium te verhogen of te verlagen en/of uitvoeringstermijnen aan te passen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ME. Media Engineering Opdrachtgever hierover inlichten. 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ME. Media Engineering daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 4. In afwijking van het voorgaand zal ME. Media Engineering geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ME. Media Engineering kunnen worden toegerekend. In alle andere gevallen zullen meerkosten wel door ME. Media Engineering in rekening kunnen worden gebracht.

Artikel 7 Betaling – Ontbinding 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door ME. Media Engineering aan te geven wijze. ME. Media Engineering is gerechtigd om periodiek (wekelijks / maandelijks/per kwartaal) te factureren. Tevens is ME. Media Engineering gerechtigd om voor aanvang van de werkzaamheden voorschotten te verlangen en in rekening te brengen. Het voorschot bedraagt minimaal 50% van het geoffreerde bedrag en dient binnen zeven (7) dagen na acceptatie van de offerte te zijn voldaan. ME. Media Engineering is gerechtigd de aanvang van haar werkzaamheden uit te stellen of – indien zij reeds is gestart met haar werkzaamheden – de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de voorschotbetaling op haar rekening is ontvangen. 2. Voor diensten als zoekmachine optimalisatie geldt dat deze in maandelijkse termijnen, bij vooruitbetaling dienen te worden voldaan. 3. Indien Opdrachtgever in gebreke is, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% over het verschuldigde bedrag. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 4. In geval van liquidatie of faillissement, beslaglegging bij, of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van ME. Media Engineering op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening, korting of opschorting van het door hem aan ME. Media Engineering verschuldigde. Bezwaren tegen de (hoogte van de) factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 6. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten, zijnde 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,-. Indien ME. Media Engineering echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 7. Door Opdrachtgever gedane betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. 8. Onverminderd de verleningen in verband houden met eventueel gebruik van de optie zoals eerder omschreven, wordt de onderhavige overeenkomst gesloten voor een onherroepelijk en niet reduceerbaar termijn. De opdrachtgever kan besluiten om, de overeenkomst te ontbinden mits te de betaling van een ontbindingsvergoeding gelijk is aan 80% van de nog niet vervallen ( maandelijkse/jaarlijks/per kwartaal) termijnen of totaalbedrag van de overeengekomen offerte/aanbieding. In alle andere gevallen van vervroegde contactbreuk door de handeling, overtreding of opschorting ( door welke aard dan ook) door opdrachtgever, is deze gehouden om aan ME. Media Engineering, bij wijze van forfaitaire vergoeding, een som te betalen gelijk aan 80% van de nog niet vervallen ( maandelijkse/jaarlijks/per kwartaal) betalingen. De totaalprijs van de Overeenkomst, betaalbaar in de vorm van ( maandelijkse/jaarlijks/per kwartaal) vertegenwoordigt ten aanzien van ME. Media Engineering onder meer een bijdrage tot haar exploitatiekosten, kosten van personeel, haar aankoop en financieringskosten, haar kosten voor realisatie voor de website en/of webshop, haar administratieve en boekhoudkundige beheerkosten. 9. Het niet tijdig aanleveren van materialen door opdrachtgever naar ME. geeft opdrachtgever niet het recht de betaling uit te stellen tot dit wel gerealiseerd is. ME. behoudt het recht om alsnog het restant van het laatste termijn van 50% van of het geheel van het factuurbedrag te factureren, ook al betekent dit dat de website dan niet online kan worden gesteld.

 Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 1. Het in het kader van de overeenkomst door ME. Media Engineering geleverde, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, video’s, software, (elektronische) bestanden, enz., – blijven altijd eigendom van ME. Media Engineering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Opdrachtgever is niet bevoegd het geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, door te verkopen (tenzij in het kader van een normale bedrijfsuitoefening), als betaalmiddel te gebruiken, te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren. 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht ME. Media Engineering zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 5. Door ME. Media Engineering geleverde zaken die, krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen nimmer in het kader van bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 6. In afwijking van het hiervoor bepaalde blijven door of namens ME. Media Engineering ontwikkelde scripts en programma’s, gebruikt in en/of bij het tot stand komen van het geleverde werk, altijd eigendom van ME. Media Engineering. Ook (de rechten op) afbeeldingen/foto’s, die door of in opdracht van ME. Media Engineering op verzoek van Opdrachtgever zijn gemaakt of geleverd en in het kader van de opdracht van Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, blijven eigendom van ME. Media Engineering dan wel de leverancier van de foto/afbeelding, tenzij anders wordt overeengekomen. 7. Voor het geval dat ME. Media Engineering zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ME. Media Engineering of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ME. Media Engineering dia zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

 Artikel 9 Retentierecht ME. Media Engineering is gerechtigd om de afgifte van zaken die zij van de zijde van Opdrachtgever heeft ontvangen op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever alle betalingen aan ME. Media Engineering heeft voldaan.

 Artikel 10 Onderzoek, reclames 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ME. Media Engineering . De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ME. Media Engineering in staat is adequaat te reageren en de klacht te onderzoeken. 2. Indien een klacht gegrond is, zal ME. Media Engineering de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. ME. Media Engineering dient door Opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld eventuele gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 3. Indien een klacht na onderzoek door ME. Media Engineering ongegrond blijkt te zijn, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, waaronder de onderzoekskosten aan de zijde van ME. Media Engineering , integraal voor rekening van Opdrachtgever. 4. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit diens betalingsverplichting niet op. 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal ME. Media Engineering slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13. 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ME. Media Engineering en de door ME. Media Engineering bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, drie jaar.

Artikel 11 Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging 1. ME. Media Engineering is onder meer bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst ME. Media Engineering ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; – Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; – door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van ME. Media Engineering kan worden gevergd de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities na te komen 2. Voorts is ME. Media Engineering bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ME. Media Engineering op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ME. Media Engineering de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt ME. Media Engineering haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4. Indien ME. Media Engineering tot opschorting of ontbinding overgaat, is ME. Media Engineering op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten, daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is ME. Media Engineering gerechtigd tot het vorderen van schadevergoeding, daaronder begrepen kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 6. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ME. Media Engineering gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 7. ME. Media Engineering is gerechtigd tot (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst. Indien de overeenkomst (tussentijds) wordt opgezegd door ME. Media Engineering , zal ME. Media Engineering in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ME. Media Engineering extra kosten met zich mee brengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ME. Media Engineering anders aangeeft. 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ME. Media Engineering vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van ME. Media Engineering op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 9. Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht/order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de reeds verrichte werkzaamheden en de reeds gereserveerde arbeidstijd, alsook de reeds gemaakte kosten, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 10. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, worden – indien zich één of meer van de in voorgaande leden bedoelde gevallen zich voordoet – de door Opdrachtgever aan ME. Media Engineering betaalde aanbetalingen/voorschotten niet geretourneerd. 11. Ten aanzien van de dienst hosting en zoekmachine optimalisatie geldt voor wat betreft de beëindiging door Opdrachtgever het bepaalde in artikel 14.

 Artikel 13 Aansprakelijkheid. 1. De aansprakelijkheid van ME. Media Engineering voor alle directe schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn dan wel rechtstreeks verband houdt/houden met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag. Bij een (deel)opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, is de aansprakelijkheid bovendien verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. In elk geval geldt dat indien een omstandigheid gedekt zou worden door een door ME. Media Engineering gesloten aansprakelijkheidsverzekering, de aansprakelijkheid beperkt is tot hetgeen de verzekeringsmaatschappij in het voorkomende geval uitkeert, eventueel te vermeerderen (indien van toepassing) met het eigen risicobedrag. 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ME. Media Engineering aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan ME. Media Engineering toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 3. ME. Media Engineering is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn door dan wel rechtstreeks verband heeft/houden met een gebrek aan (het/de) af- en/of opgeleverde goederen of diensten, daaronder begrepen – doch niet uitsluitend – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 4. ME. Media Engineering is niet aansprakelijk voor virussen, spam, hacking, et cetera, welke zich op enig moment bevinden/plaatsvindt op de apparatuur en/of programmatuur en/of website van Opdrachtgever, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van ME. Media Engineering . 5 ME. Media Engineering is niet aansprakelijk voor het disfunctioneren van een website of programmatuur indien dit te maken heeft met werkzaamheden, fouten of anderszins, toe te rekenen aan de provider. 6. Onverminderd het voorgaande is ME. Media Engineering verder niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij Opdrachtgever waarop ME. Media Engineering geen invloed kan uitoefenen. 7. ME. Media Engineering is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) druk- of schrijffouten in handleidingen, op websites, in gebruiksaanwijzingen, afbeeldingen, et cetera. 8. ME. Media Engineering is niet aansprakelijk voor gebreken en/of schade, etc. aan apparatuur, bescheiden, materialen of andere zaken van Opdrachtgever, welke ME. Media Engineering in het kader van de uitvoering van de opdracht onder zich heeft. Opdrachtgever dient desgewenst dergelijke goederen/materialen zelf afdoende te verzekeren. 9. De door ME. Media Engineering verrichte / te verrichten werkzaamheden die betrekking hebben op maatwerkprogrammatuur, zijn te kwalificeren als inspanningsverbintenissen. ME. Media Engineering is mede uit dien hoofde niet aansprakelijk indien en voor zover het uiteindelijke resultaat van de prestaties van ME. Media Engineering niet aan haar verwachtingen voldoet, tenzij zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid anders is.

Artikel 14 Hosting 1. Onder hosting wordt in dit kader verstaan: alle mogelijke diensten met betrekking tot webhosting, domeinnaamregistratie en het in stand houden daarvan, serverdiensten en overige diensten die in het algemeen tot hosting kunnen worden gerekend. 2. ME. Media Engineering is bij de hosting mede afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar ME. Media Engineering weinig of geen invloed op kan uitoefenen. 3. Ten behoeve van periodiek onderhoud, updates etc. is de host gerechtigd de servers (daarmee de informatie van de opdrachtgever) tijdelijk buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever dient enige mate van ongemak hiervan te dulden. 4. Indien de servers gedurende langere tijd buiten gebruik worden gesteld, zal ME. Media Engineering de opdrachtgever daarover zoveel mogelijk informeren en informatie verschaffen over de te verwachten ‘down time’. 5. ME. Media Engineering is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever lijdt in verband met het buiten gebruik stellen van een server dan wel fouten van haar “hostingleverancier”, daaronder begrepen dat de website tijdelijk niet kan worden geraadpleegd dan wel dat de informatie van de website van Opdrachtgever is verdwenen en/of Opdrachtgever gedurende een bepaalde periode geen emailverkeer tot stand kan brengen. ME. Media Engineering zal zich in een voorkomend geval wanneer er geen sprake is van periodiek of routine onderhoud door de hostingleverancier – en indien en voor zover ME. Media Engineering door Opdrachtgever tijdig op de hoogte wordt gebracht – inspannen om in overleg met de betreffende leverancier tot een spoedige oplossing/herstel te komen. ME. Media Engineering is in het geheel niet aansprakelijk voor storingen in het netwerk van Opdrachtgever zelf. 6. De dienst ‘Hosting’ wordt steeds aangegaan voor de duur van een jaar. Drie maanden voor afloop van de einddatum kan de dienst (of – indien gewenst – losse onderdelen van de dienst) door Opdrachtgever worden opgezegd tegen het einde van de lopende termijn. Bij een eerdere tussentijdse beëindiging van de hosting (of een onderdeel daarvan) is ME. Media Engineering gerechtigd 80% van de nog niet vervallen termijnen ineens in rekening te brengen.

Artikel 15 Vrijwaringen 1. Opdrachtgever vrijwaart ME. Media Engineering voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ME. Media Engineering toerekenbaar is. Daaronder valt bijvoorbeeld ook de inbreuk op eventuele rechten van derden bij domeinnaamregistratie of inbreuk op auteursrechten, et cetera. 2. Indien ME. Media Engineering uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden ME. Media Engineering zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van Opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden, ook in het kader van afwending van procedures, etc. Alle kosten en schaden aan de zijde van ME. Media Engineering , door een eventuele aanspraak ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever. 3. Indien Opdrachtgever aan ME. Media Engineering informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 Artikel 16 Garanties 1. ME. Media Engineering garandeert in redelijkheid de goede werking van de aan Opdrachtgever geleverde programmatuur en websites gedurende één maand na gebruik gerede oplevering. De garantie houdt in dat significante afwijkingen van de overeengekomen specificaties, welke redelijkerwijs niet door Opdrachtgever konden worden ontdekt in de periode voorafgaande aan de oplevering, door ME. Media Engineering gratis worden hersteld. Gedurende een periode van een maand na aanvaarding zal ME. Media Engineering naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan het functioneel ontwerp respectievelijk de website(s) niet aan het ontwerp voldoet/voldoen. ME. Media Engineering garandeert niet dat de programmatuur en/of de website(s) zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Uitsluitend indien de programmatuur en/of de website(s) voor een vaste prijs is ontwikkeld dan wel een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal dergelijk herstel zonder verdere kosten worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de zijde van Opdrachtgever of aan andere niet aan ME. Media Engineering toe te rekenen oorzaken. 2. Indien de geleverde apparatuur / programmatuur door ME. Media Engineering van derden is betrokken, wordt deze uitsluitend gegarandeerd overeenkomstig de door de desbetreffende leverancier/fabrikant aan ME. Media Engineering verleende en nagekomen garantie. 3. De garanties gelden niet: − bij onjuist, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik; − indien zaken in afwijking van instructies van ME. Media Engineering worden gebruikt; − bij veranderingen, reparaties of uitbreidingen door Opdrachtgever of een derde zonder toestemming van ME. Media Engineering worden doorgevoerd; − bij een (andere) omstandigheid / omstandigheden welke buiten de risicosfeer van ME. Media Engineering ligt; − indien Opdrachtgever haar verplichtingen jegens ME. Media Engineering niet nakomt;

 Artikel 17 Risico-overgang Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. Opdrachtgever is in dat kader tevens gehouden om zelf backups te maken van door ME. Media Engineering voor Opdrachtgever vervaardigde website(s), de gegevens vermeld op de website(s), software en eventuele overige informatie, foto’s of overige stukken/bestanden. ME. Media Engineering is niet aansprakelijk voor verlies van dergelijke informatie of gegevens.

 Artikel 18 Overmacht 1. ME. Media Engineering is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ME. Media Engineering geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ME. Media Engineering niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ME. Media Engineering worden daaronder begrepen. 3. ME. Media Engineering heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ME. Media Engineering zijn verplichtingen had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Voor zoveel ME. Media Engineering ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ME. Media Engineering gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, ME. Media Engineering gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en ME. Media Engineering zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ME. Media Engineering niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 Artikel 20 Personeel Opdrachtgever verbindt zich om tijdens de duur van een door ME. Media Engineering uit te voeren opdracht alsmede tijdens een periode van twaalf (12) maanden nadat ME. Media Engineering de laatste factuur heeft verzonden zonder schriftelijke toestemming van ME. Media Engineering geen werknemers die ten tijde van de opdracht(en) in dienst of ten behoeve van ME. Media Engineering werkzaam waren, in dienst te nemen of op enig andere wijze van hun diensten gebruik te maken, een en ander op straffe van een direct opeisbare boete van € 25.000,-.

 Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt ME. Media Engineering zich de rechten en bevoegdheden voor ME. Media Engineering toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom. 2. Alle door ME. Media Engineering verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, designs, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever verboden om deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ME. Media Engineering te verveelvoudigen, openbaar te maken, of op enigerlei wijze ter kennis van derden te brengen, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 3. ME. Media Engineering behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 Artikel 22 Broncodes 1. De op de (maatwerk)programmatuur betrekking hebbende broncodes worden niet door ME. Media Engineering in eigendom overgedragen aan Opdrachtgever, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Indien de broncodes aan de wederpartij worden overgedragen, behoudt ME. Media Engineering zich ten alle tijde het gebruiksrecht daarvan voor. Dit gebruikersrecht kan onder meer betrekking hebben op de uitoefening van het door ME. Media Engineering jegens derden te verrichten onderhoud in het kader van door ME. Media Engineering met derden aangegane onderhoudsovereenkomsten met betrekking tot de betreffende programmatuur.

Artikel 23 Ontwerpen en modellen / promotie 1. Is aan Opdrachtgever een ontwerp of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat hetgeen geleverd zal worden daarmee zal overeenstemmen. 2. ME. Media Engineering heeft, tenzij anders wordt overeengekomen, het recht om een ontwikkelde website of andere ontwerpen die zij voor opdrachtgever heeft vervaardigd, ter promotie in haar portfolio op te nemen. 3. Geringe afwijkingen in de uiteindelijke programmatuur en/of website, zowel wat de inhoud, kleur, afmetingen, beeldkwaliteit en afwerking betreft, geven Opdrachtgever niet het recht de opdracht of het product te weigeren, de overeenkomst te (laten) ontbinden en/of schadevergoeding van ME. Media Engineering te vorderen. 4. Opdrachtgever stemt er mee in dat door ME. Media Engineering op de website van Opdrachtgever een verwijzing naar de naam en website van ME. Media Engineering kan worden geplaatst. Deze verwijzing kan bestaan uit het plaatsen van de naam “Created by: ME. Media Engineering ” of daarop gelijkende tekst en/of een goed zichtbaar logo met link naar de website van ME. Media Engineering in de footer van de website of – in overleg met Opdrachtgever – op een andere plek op de website van Opdrachtgever.

Artikel 24 Verwerking van persoonsgegevens  1. Partijen zijn het erover eens dat ME. ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens “verwerker” en de Opdrachtgever “verwerkingsverantwoordelijke” is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit verband zijn, indien in de uitvoering van de Overeenkomst, persoonsgegevens worden verwerkt de bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst van toepassing. 2. De verantwoordelijkheid tot nakoming van verplichting bij verwerking van persoonsgegevens middels de Overeenkomst ligt geheel bij Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt zorg voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. 3. De Opdrachtgever vrijwaart ME. tegen elke rechtsvordering van derden indien die vordering, in welke vorm dan ook, verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere toezichthoudende instanties.

 Artikel 25 Toepasselijk recht, forumkeuze en geschillen 1. Op elke overeenkomst tussen ME. Media Engineering en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 3. De rechter in de vestigingsplaats van ME. Media Engineering is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat laatste geval gelden de daarvoor toepasselijke competentieregels. Niettemin heeft ME. Media Engineering steeds het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

© 2018 All rights reserved | Alle rechten voorbehouden | ME. Media Engineering.